15/10/01

یاد ایام

طره (torreh.net) | بیگانگان به دستور پهلوی اول از چیرگی بر تولید و تجارت فرش دستباف ایران منع شدند و پایگاه های استقرارشان در اختیار موسسه ای قرار گرفت که بعدها به نام شرکت سهامی فرش ایران شهرت یافت.
15/09/29
​ پذیرایی ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا از فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه

عکس و مکث | آماده پرواز

طره (torreh.net) | بازار گفتگو و زد و بند بر سر بحران سوریه داغ تر از همیشه است. حرف تازهء این روزها اما تاکید بر نقش […]
15/09/26
دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد

عکس و مکث

طره (torreh.net) | دستبافته های ترکمنی، زینت بخش نماز عید قربان در استان گلستان شد.
15/09/23
برشی از یادداشت "ثبت است بر جریده عالم دوام ما" در کتاب "نگاه کاربردی به دانش رسانه و ارتباطات"

عکس و مکث

طره (torreh.net) | "...ماندگار شدن خشونت، ترس، شادی، اندوه و... در یک تصویر، آن حس و پیام نهفته در آن رویداد را برای همیشه مانا می سازد و از این رو می توان عکس را رسانه ای برای پر دوام ساختن یک پیام و انتقال بی کم و کاست آن به آیندگان دانست.