17/07/31
مولاوردى (معاون رييس جمهور در امور زنان) از فرش سخن مى گويد

فرش دستباف؛ سرگرمى پاک، اشتغال پاینده

مولاوردى (معاون رییس جمهور در امور زنان) از فرش سخن مى گوید. اشتغال چندصدهزار نفر از زنان این سرزمین به بافت فرش بسیار درخور توجه است. قالی‌بافی افزون‌بر سرگرمی و اشتغالِ پاره‌وقتِ زنان ایرانی در خانه به اقتصاد خانوار نیز کمک می‌کند. سحر ایلخان
15/07/24
یک عکس یک خاطره: فرش و رمضان

مسابقه یک عکس یک خاطره برگزیدگان خود را شناخت

رمضانی دیگر سپری شد و طره در این رمضان از همراهانش خواست که در مسابقه (یک عکس یک خاطره: فرش و رمضان) شرکت کنند
15/06/08

به‌عمل کار برآید

ختایی | مروری بر پایان‌نامۀ «نقش سازمان‌های ذی‌ربط در توسعه و تحول قالی‌بافی در ایران» | سحر ایلخان
14/12/14

دفتر شعر فرش

معرفی و بررسی پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد بررسی و تحلیل روابط ساختاری و محتوایی شعر و فرش با تشویری به اردبیل نوشتۀ سیدسعید سیداحمدی زاویه سحر ایلخان ریشۀ […]
14/04/01

روش‌های تهیۀ نقشه در تصویربافی

سحر ایلخان با گسترش کاربرد نرم‌افزارهای کامپیوتری در طراحی فرش، شیوه‌های طراحی به‌ویژه نقشه‌های تصویری تحول چشمگیری یافته است. امکانات استفاده از این فناوری به طراح […]
14/03/17

چگونه از تصویربافی به تابلوفرش رسیدیم؟

بررسی پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد نوشتۀ حجت‌الله رشادی با عنوانِ سیرتحول تصویر‌بافی در فرش ایران از دیرباز تاکنون سحر ایلخان بیش از دو سده است که تصویر ‌بافی […]
13/09/13

فرش دستباف و ابزارهای تبلیغ

معرفی و بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی ابزارهای مناسب تبلیغ فرش دستباف از دیدگاه خریداران داخلی نوشته محمد صادق اسدی رازی سحر ایلخان […]