15/09/11
هیاهوی بسیار برای هیچ

هیاهوی بسیار برای هیچ

طره (torreh.net) ۱. سال ۱۳۹۲ نشستی با موضوع تابلوفرش در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه فرش ایران برگزار شد که زمینه‌ساز مباحث و گفت‌وگوهای سودمندی شد. اما ...
15/09/09
روزی روزگاری تابلوفرش...

روزی روزگاری تابلوفرش… | درنگی بر متن و حاشیه یک پرونده

(torreh.net) | می‌گویند تهمت همانند زغال است؛ نمی‌سوزاند اما سیاه می‌کند | مروری بر پرونده تابلو فرش و دیدگاه های خوانندگان
15/09/08
روزگار دوزخی تابلوفرش

روزگار دوزخی تابلوفرش

طره (torreh.net) امیر شادلو | تابلوفرش فرش نیست. فرش آن است که بر زمین بگسترند نه آنچه از دیوار بیاویزند. تابلو فرش فرش نیست، حتا اگر در فرش‌فروشی بفروشندش.
15/09/05
کسی دلش به حال موزه فرش ایران نمی‌سوزد

کسی دلش به حال موزه فرش ایران نمی‌سوزد

طره (torreh.net) | گفت‌وگو با صالح حاج‌آقامیری (یکی از معماران موزه فرش ایران)* | یاسر سماوات
15/09/03
آسیبشناسی هنجاری فرش دست‌باف ایران

نیازها و انگیزه ها در تولید فرش

طره (torreh.net) | سعید رونقیان تبریزی | اینکه اولین فرش با چه شکل و شمایلی پدیدار شده موضوعی است که به‌علت نبود منابع مستند و مستدل بر کسی روشن نیست