13/06/14

از چه رو آمده‌‌ایم؟

در روزگاری که تولیدات اروپا و آمریکای صنعتی‌شده در قالب آگهی‌های بازرگانی در روزنامۀ نوکیسۀ عهد قاجار خودنمایی می‌کرد، حاجی عبدالحمید، که در «دارالطباعۀ دارالخلافۀ طهران» […]