15/06/16

فرش در دام سیاسی‌کاری‌ها

شیرازه | بازخوانی ماجرای الحاق فرش به صنایع دستی در دولت دهم و جنجال‌هایی گوناگون پس از آن | گروه گزارش طره