طره نشریه فرش دستباف ایران

طره نشریه فرش دستباف ایران

نشریه اطلاع رسانی آموزشی و تحلیلی
فرش دستباف ایران

صادرات فرش در سراشیب  و مایی که عادت می‌کنیم!

صادرات فرش در سراشیب و مایی که عادت می‌کنیم! مگر به عزل و نصب‌های غیرتخصصی و سلیقه‌ای عادت نکرده‌ایم؟ مگر به حرف زدن‌های بی‌عمل عادت نکرده‌ایم؟ مگر به سوء‌مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها عادت نکرده‌ایم؟ مگر به گرانی‌های و تورم مستمر عادت نکرده‌ایم؟ مگر به تکذیب‌هایی که مدام تأیید می‌شوند عادت نکرده‌ایم؟ مگر به این طرفی گفتن و آن طرفی رفتن عادت نکرده‌ایم؟

تا اطلاع ثانوی، مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت می‌ماند

تا اطلاع ثانوی، مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت می‌ماند تا ایجاد ساختار مناسب در وزارت میراث فرهنگی، مرکز ملی فرش در وزارت صمت استقرار خواهد داشت.

پیوند فرش ایرانی با هنر دینی بررسی شد

پیوند فرش ایرانی با هنر دینی بررسی شد در شصت و یکمین نشست تخصصی هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان «نقش و نشان هنر دینی در فرش ایرانی» واکاوی شد.

021-********
10006248
| تهران