13/06/18

در شماره اول طره می‌خوانیم

سرانداز …………………….. از چه رو آمده ایم کلگی ………………………….. من کلک به کار آرم و تو طرّه طرار تیمچه خبر ………………….. اخبار کوتاه فرش ذهنی باف […]
13/06/14

از چه رو آمده‌‌ایم؟

در روزگاری که تولیدات اروپا و آمریکای صنعتی‌شده در قالب آگهی‌های بازرگانی در روزنامۀ نوکیسۀ عهد قاجار خودنمایی می‌کرد، حاجی عبدالحمید، که در «دارالطباعۀ دارالخلافۀ طهران» […]
13/06/14
کلگی | من کلک به کار آرم و تو طرۀ طرار
1. گام‌نهادن در راه دشوار انتشار نشریه برای دست‌اندرکاران طره، واجبی کفایی بود؛ در درازای چهار سالی که در انتظار دریافت پروانۀ نشر بودیم، کمتر نشریۀ […]
13/06/13

شماره اول دوماهنامه طره منتشر شد

نخستین شماره از دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف ایران با نام “طره” منتشر شد. به گزارش روابط عمومی نشریه “طره “، طره عنوان […]
13/06/12

طره در وطن امروز

خبر انتشار شماره اول “طـــــــره” در شماره 1143 روزنامه وطن امروز/ چهارشنبه 22 خرداد 1392