رجشمار

رجشمار: ​معیار سنجش تراکم و ظرافت فرش است که از شمارش تعداد گره‌ها در یک‌شانزدهم ذرع حاصل می‌شود. «رج‌شمار» در طره به اقتصاد فرش دست‌باف می‌پردازد.

15/05/14

بازار فرش دست‌باف در آلمان از آن کیست؟

نگاهی به جایگاه کشورهای تولیدکنندۀ فرش دست‌باف در بازار آلمان | کاملیا قلمزن نیکو
14/12/11

آمریکا بزرگ‌ترین واردکنندۀ فرش دست‌باف

نگاهی به وضع صادرات فرش دست‌باف به آمریکا کاملیا قلمزن نیکو آمریکا از بزرگترین واردکنندگان فرش دست‌باف دنیاست، اما واردات فرش به این کشور در سالهای […]
14/03/10

بررسی وضیعت صادرات فرش دست‌باف ایران در شش‌ماهۀ نخست سال ۱۳۹۲

کاملیا قلمزن نیکو / کارشناس‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی این گزارش چهاربخشی وضعیت وزن و ارزش صادرات فرش دست‌باف ایران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۲، […]
13/10/16

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

«گزارشی از میزان صادرات فرش دست‌باف ایران در سنجش با کشورهای رقیب از 2003 تا 2011» انتخاب این موضوع ازآن‌روست که هنوز و همچنان در محافل […]