کلگی

کلگی: خوانشی دیگر از سرانداز است و دست‌بافته‌ای است در اندازۀ کناره که بر صدر مجلس جای می‌گیرد. طره در این بخش نیز به مطالب مقدماتی هر شماره می پردازد.

13/06/14
کلگی | من کلک به کار آرم و تو طرۀ طرار
1. گام‌نهادن در راه دشوار انتشار نشریه برای دست‌اندرکاران طره، واجبی کفایی بود؛ در درازای چهار سالی که در انتظار دریافت پروانۀ نشر بودیم، کمتر نشریۀ […]