زنجیره

زنجیره:

14/03/07

فرش ایران در دنیا خریدار دارد

معصومه پیرجلی نام فرش دست‌باف ایرانی که به میان آید فرقی نمی‌کند آدمی اهل کدام کشور یا قارۀ جهان باشد، چراکه در برابر این هنر اصیل […]