ترنج

ترنج:

14/03/14

هر فرش بخشی از بهشت است

گفت‌وگو طره با دکتر تورج دریایی آذر رسولی «باغ ایرانی (پارادایز) نامی ستودنی برای فرش ایران است. من هروقت یک فرش ایرانی را می‌بینم به‌یاد بهشت […]
14/03/13

پارادوکس نقش قالی

گفت‌وگوی ویژۀ طره با دکتر سارا شریعتی می‌نشیند و سر حوصله ابهام‌های ذهنت را به هم گره می‌زند، گره‌ای می‌شود روی گره‌های قبلی و درست لحظه‌ای […]
13/10/13

خرد و کلان اقتصاد فرش دست‌باف ایران در گفت‌وگو با دکتر فرشاد مؤمنی

[در پژوهشی مشخص شد که] مجموع عواید اقتصاد ملی از محل صدور فرش دست‌باف به‌مراتب کمتر از هزینه‌های ارزی است که نظام ملی برای تولید فرش […]