ختایی

ختایی: ​نقوش است سرشار از گل و بوته که در آن خط‌های منحنی با پیچ‌وخم‌های موزون گل‌ها را به هم پیوند می‌دهند. «ختایی» در طره به بررسی پایان‌نامه‌های فرش می‌پردازد.

15/06/08

به‌عمل کار برآید

ختایی | مروری بر پایان‌نامۀ «نقش سازمان‌های ذی‌ربط در توسعه و تحول قالی‌بافی در ایران» | سحر ایلخان
14/12/14

دفتر شعر فرش

معرفی و بررسی پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد بررسی و تحلیل روابط ساختاری و محتوایی شعر و فرش با تشویری به اردبیل نوشتۀ سیدسعید سیداحمدی زاویه سحر ایلخان ریشۀ […]
14/03/17

چگونه از تصویربافی به تابلوفرش رسیدیم؟

بررسی پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد نوشتۀ حجت‌الله رشادی با عنوانِ سیرتحول تصویر‌بافی در فرش ایران از دیرباز تاکنون سحر ایلخان بیش از دو سده است که تصویر ‌بافی […]
13/09/13

فرش دستباف و ابزارهای تبلیغ

معرفی و بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی ابزارهای مناسب تبلیغ فرش دستباف از دیدگاه خریداران داخلی نوشته محمد صادق اسدی رازی سحر ایلخان […]