کتیبه

کتیبه: ​نوشته‌ای را گویند که گاه در حاشیۀ فرش بافته می‌شود. متن کتیبه شامل شناسنامۀ فرش یا آیات و اشعاری است که در قالبی تزیینی بر فرش جای می‌گیرند. طره در بخش «کتیبه» به بازخوانی اسناد فرش می‌پردازد.

20/06/20

گزارشی که اثر داشت

خردادماه ۱۳۵۲ است. پیشکار دارایی استان کرمان برای سرکشی به وضع دارایی بخش شهداد و حوزه مالیاتی گلبافت راهی آن منطقه در ۲۴۰ کیلومتری جنوب‌شرقی کرمان می‌شود. او که عزیز الدین نام دارد، به هنگام بازگشت به دهات کوهپایه حومه کرمان سر می‌زند که شغل اصلی مردمش قالی‌بافی است و از دیدن فقر و فاقه آنان حیرت می‌کند.
15/05/28

بی تعارف!

مدیریت تعارف‌ بردار نیست و در صورتی که منافع مجموعه در معرض آسیب قرار بگیرد، فوراً از رجوع کار خودداری خواهد شد |حمید کارگر
14/12/10

در حسرت مسلمانی

حمید کارگر در روزگاری نه‌چندان دور که خبری از چک و سفته و تعهد محضری نبود، مردم این سرزمین به امانت‌داری و صداقت در تجارت شهره […]
14/03/08

کوشش برای حفظ کیفیت فرش ایرانی

حمید کارگر امروز کشورهایی مانند پاکستان، هندوستان، افغانستان و نپال به تولید فرش دست‌باف مشغول‌اند و در بازارهای جهانی برای خود سهمی جسته‌اند. اگرچه این کشورها […]