کتیبه

کتیبه: ​نوشته‌ای را گویند که گاه در حاشیۀ فرش بافته می‌شود. متن کتیبه شامل شناسنامۀ فرش یا آیات و اشعاری است که در قالبی تزیینی بر فرش جای می‌گیرند. طره در بخش «کتیبه» به بازخوانی اسناد فرش می‌پردازد.

15/05/28

بی تعارف!

مدیریت تعارف‌ بردار نیست و در صورتی که منافع مجموعه در معرض آسیب قرار بگیرد، فوراً از رجوع کار خودداری خواهد شد |حمید کارگر
14/12/10

در حسرت مسلمانی

حمید کارگر در روزگاری نه‌چندان دور که خبری از چک و سفته و تعهد محضری نبود، مردم این سرزمین به امانت‌داری و صداقت در تجارت شهره […]
14/03/08

کوشش برای حفظ کیفیت فرش ایرانی

حمید کارگر امروز کشورهایی مانند پاکستان، هندوستان، افغانستان و نپال به تولید فرش دست‌باف مشغول‌اند و در بازارهای جهانی برای خود سهمی جسته‌اند. اگرچه این کشورها […]