22/02/09

پیوند فرش ایرانی با هنر دینی بررسی شد

در شصت و یکمین نشست تخصصی هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان «نقش و نشان هنر دینی در فرش ایرانی» واکاوی شد.