22/02/14

تا اطلاع ثانوی، مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت می‌ماند

تا ایجاد ساختار مناسب در وزارت میراث فرهنگی، مرکز ملی فرش در وزارت صمت استقرار خواهد داشت.
22/01/16

رؤیای تشکیل سازمان فرش

صادرکنندگان فرش ایران از تنزّل سطح مدیریتی فرش کشور انتقاد کردند به گزارش طره؛ اتحادیه‌های تولیدکننده و صادرکننده فرش ایران در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با انتقال مرکز ملی فرش ایران از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی، تاکید کردند که باید سازمان فرش و صنایع دستی تشکیل شود.