17/12/27

غول آجری پرنقش‌ونگار

تصمیم گرفتیم یک سری نقوش و نشانه‌هایی خاص از فرهنگ ایرانی را طراحی کنیم که برای نقش بستن بر این کوره‌ها مناسب باشند. همان‌طور که می‌دانید این کوره‌ها از آجرهایی ساخته شده است که از دور به شکل پیکسل‌هایی منظم دیده می‌شوند و می‌توان شباهت‌هایی را بین این پیکسل‌های کوره‌های آجرپزی و نقوش فرش ایرانی پیدا کرد. این بود که به نقش‌مایه‌هایی از فرش ایرانی فکر کردیم.