16/02/14

پرسش های متداول در مورد شرکت در نظرسنجی چهره سال فرش

طره (Torreh.net) | پس از شروع نظرسنجی انتخاب چهره سال فرش دستباف برخی کاربران پرسش هایی داشتند که پر تکرار بود. در ادامه پاسخ این پرسش ها را می خوانیم.
16/02/13

آخرین نتایج نظرسنجی چهره سال فرش دستباف ایران در سال ۹۴

طره (TORREH.net) | در شامگاه هر روز از روزهاى راى گیرى، نتایج براى آگاهى علاقه مندان به صورت نمودارى به نمایش در مى آید